top of page

Intern reglement en gedragscodes

Bij WS Bellegem hechten we groot belang aan het welzijn van iedereen die met onze club op de 1 of andere manier in contact komt. Daarom vragen we jou om de onderstaande gedragscodes en interne regels na te lezen als speler/ ouder bij WS Bellegem. Ook omtrent de privacy hebben we een duidelijk beleid dat je hieronder terug kan vinden.

Indien deze regels niet nageleeft worden willen wij ook meteen ingrijpen om iedereen op onze club goed te laten voelen.

spelers

Voor de spelers

 • Van de speler wordt verwacht dat hij/zij het goede voorbeeld geeft.

 • Als aangesloten speler tracht je maximaal aanwezig te zijn op de training, tenzij anders afgesproken met trainer.

 • Bij het niet kunnen aanwezig zijn op een wedstrijd waarvoor je bent uitgenodigd, dien je tijdig de trainer te verwittigen.

 • Elke speler ouder dan 12 jaar is verplicht bij officiële wedstrijden zijn identiteitskaart bij zich te hebben.

 • Respect voor de ter beschikking gestelde kledij, materialen en accommodatie.

 • Naleven van gemaakte afspraken met afgevaardigden en trainers.

 • De speler is sportief en gedraagt zich ook zo op en buiten het veld.

 • De speler is een teamplayer en als onderdeel van het team helpt en steunt hij zijn medespelers op en rond het veld op een positieve manier.

 • De speler toont inzet en gedrevenheid om te winnen met respect voor de tegenstander, de teamgenoten, scheidsrechter en zichzelf waarbij FAIRPLAY de hoogste prioriteit geniet.

 • De speler respecteert en leeft de wedstrijdregels na.

 • De speler aanvaardt en respecteert de beslissingen van de scheidsrechter en vermijdt iedere verbale discussie met de scheidsrechter

 • De speler zal geen discriminerend gedrag, onbehoorlijke taal gebruiken en agressieve gebaren uiten tegenover teamgenoten, tegenstander, scheidsrechter, bestuur, medewerkers, familie en supporters.

 • De speler zal zowel voor de match als na de match de hand schudden van tegenstander en scheidsrechter.

 • De speler dient zichzelf steeds te kunnen beheersen in welke omstandigheden ook en zal zich onthouden van vechtpartijen en deze ook niet uitlokken.

 • De speler mag een overwinning vieren met zijn team, maar zal de tegenpartij nooit provoceren

 • De speler zal zich ook bij verlies sportief opstellen tegenover teamgenoten, tegenstander, scheidsrechter, bestuur, medewerkers, familie en supporters.

 • De speler zal niet ingaan op onsportief gedrag van de teamgenoten, tegenstander, scheidsrechter, bestuur, medewerkers, familie en supporters en zal dit gedrag niet beantwoorden op een onsportieve manier.

 • De speler heeft de moed om zijn eigen fouten of tekortkomingen onder ogen te zien en dit met teamgenoten, bestuur, medewerkers, familie te bespreken

 • De speler die zich tijdens een activiteit schuldig maakt aan een misdrijf zal gesanctioneerd worden.

 • De speler zal de afspraken die in clubverband en in functie van de organisatie gemaakt worden naleven en zich ook steeds positief uitlaten ten opzichte van de organisatie en zijn leden.

 • De speler engageert zich om actief deel te nemen aan activiteiten die de organisatie organiseert of aan deelneemt.

 • Respecteren van het algemene rookverbod in de gebouwen.

 • De speler zal geen verdovende middelen gebruiken en ook niet verhandelen

ouders

Voor de ouders

 • Alle ouders van spelers, ingeschreven bij WS Bellegem, worden verondersteld het intern reglement te kennen en te aanvaarden. Dit reglement is steeds raadpleegbaar via de website. Elke ouder verklaart zich akkoord met het intern reglement.

 • Elke ouder verbindt zich ertoe geen enkele handeling te verrichten, die de vereniging in welke zin dan ook nadeel kan berokkenen.

 • Elke ouder heeft het recht een wens, een suggestie of een ontevredenheid aan het bestuur kenbaar te maken. Deze kennisgeving gebeurt door een bestuurslid aan te spreken, te mailen of te contacteren via de contact pagina op de website.

 • Gedragsregels voor ouders:

 • Creëren van een omgeving en een sfeer, waarin veiligheid gewaarborgd is.

 • Houden zich aan de veiligheidsvoorschriften.

 • Zijn een voorbeeld voor anderen en onthouden zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
  Gedragen zich hoffelijk en respectvol, onthouden zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps of internet, of het maken van geluids- of beeldmateriaal.

 • Respecteren de waardigheid van elke persoon, sluiten niemand uit en zullen geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.

 • Hebben respect voor de trainer en afgevaardigde.

 • Positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw kind.

 • Het betalen van jeugdspeler voor prestaties (bv doelpunten) is uit den boze.

 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd is de taak van de trainer, niet deze van supporters, ouders, ...

privacy

Wet op de privacy

 • Het lid of ouder van het minderjarig lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

 • In dit kader van de wet op de privacy, verzoeken wij iedereen die bezwaar heeft dat er foto’s van hem/haar worden gepubliceerd op de website, de schermen in de kantine of andere sociale mediakanalen dit altijd te melden aan het bestuur, zodat hiermee rekening kan worden gehouden! Dit kan via een eenvoudig verzoek via de contactpagina op onze website www.whitestarbellegem.be

discipline

DISCIPLINAIRE MAATREGELEN

 • Bij onsportief gedrag op of naast het veld of het niet respecteren van het intern reglement, heeft het bestuur het recht de speler, het lid of een ouder een disciplinaire maatregel op te leggen.

 • Bijvoorbeeld:         Het aanbieden van excuses aan de betrokkenen.
                                Schorsing van een aantal trainingen en/of wedstrijden.
                                Geen gebruik van alcohol op de terreinen van WS Bellegem.
                                De toegang tot de terreinen van WS Bellegem voor (on)bepaalde duur ontzeggen.
                                ...

bottom of page